Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad 7

Ogólnie rzecz biorąc, jakość RKO, która została dostarczona pacjentom, była zgodna ze współczesnymi wytycznymi opartymi na dowodach.1,23 Jednak analiza per-protokołów, która wykorzystywała zautomatyzowany algorytm do oceny przestrzegania procesu RKO, wykluczała wielu uczestników badania. Często takie wykluczenia występowały, ponieważ zautomatyzowany algorytm nie mógł zaklasyfikować pacjentów jako poddanych ciągłemu uciskowi klatki piersiowej lub przerwanym uciskowi klatki piersiowej. W analizie post-hoc na podstawie protokołu z klasyfikacją według oceny koordynatora badania można było sklasyfikować więcej pacjentów, ale wielu pacjentów nadal nie zostało sklasyfikowanych jako otrzymujących przydzieloną interwencję. Są to ważne ograniczenia procesu. W analizach na podstawie protokołu wykluczono więcej pacjentów w grupie wyznaczonych do otrzymywania przerwanych ucisków niż w grupie wyznaczonej do otrzymywania ciągłych ucisków. Wystąpiły pewne zaburzenia równowagi między grupami w zakresie charakterystyki pacjentów i leczenia. W konsekwencji obserwacja, że wskaźnik przeżycia był wyższy przy przerwanych uciskach klatki piersiowej niż przy ciągłych uciskach klatki piersiowej, był zakłócany różnicami między grupami. Skorygowana analiza zgodna z protokołem skorygowana o zmierzone różnice w punkcie wyjściowym, ale nie mogła skorygować z powodu niezmierzonych lub po leczeniu czynników, które mogły mieć wpływ na wynik.
Nasze badanie ma kilka innych ograniczeń. Po pierwsze, średnia różnica we frakcji uciskowej klatki piersiowej (proporcja każdej minuty, podczas której wykonywane były uciśnięcia) pomiędzy grupami leczonymi podczas badania była mała. Różnice we frakcji ucisku klatki piersiowej mogą być związane z wynikami. 3.4 Jest możliwe, że w praktyce EMS poza kontekstem badania klinicznego wystąpiłaby większa różnica we frakcji ucisku klatki piersiowej i byłaby związana z większą różnicą w wyniku, niż zaobserwowano w tym badaniu.
Po drugie, wystąpił pewien brak równowagi w liczbie pacjentów przypisanych do każdej grupy w naszym badaniu ze względu na zmienność czasu w pierwszym okresie klastra przed przejściem, nieparzystą liczbę okresów klastra i zawieszenie kilku agencji EMS komitet monitorujący badania. Występowały również różnice między grupami w zakresie charakterystyki pacjentów i otrzymanego leczenia EMS. Korekta post hoc dla tych różnic osłabiła różnicę w odsetku przeżycia między grupami leczonymi (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Po trzecie, jakość opieki poresuscytacyjnej, w tym stosowanie ukierunkowanego zarządzania temperaturą24,25 i wczesna angiografia wieńcowa, 25-27 wiąże się z wynikiem po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Mierzyliśmy, ale nie wymagaliśmy opieki poresuscytacyjnej, co mogło mieć wpływ na wskaźnik przeżycia od przyjęcia do wypisu.
Na koniec nie dokonaliśmy pomiarów natlenienia ani minut wentylacji. Niski lub wysoki przepływ tlenu można uzyskać za pomocą masek nieposłomych, takich jak te, które były stosowane w uprzednich badaniach obserwacyjnych ciągłych uciśnięć 8,29 Wysokie lub niskie natlenienie i hiperwentylacja są związane ze złym rokowaniem u ludzi z zatrzymaniem akcji serca. 30-32 Nie wiemy, czy między dwiema strategiami leczenia wystąpiły istotne różnice w natlenowaniu lub wentylacji.
Podsumowując, wśród pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia, u których wykonano CPR przez dostawców EMS, strategia ciągłych uciśnięć klatki piersiowej z wentylacją nadciśnieniową nie skutkowała istotnie wyższym odsetkiem przeżycia lub korzystnym stanem neurologicznym niż strategia uciśnięć klatki piersiowej przerwana dla wentylacji.
[przypisy: agata ubysz, traumon żel opinie, gensulin m30 ]

Powiązane tematy z artykułem: agata ubysz gensulin m30 traumon żel opinie