Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych ad 6

Grupy nie różniły się istotnie pod względem metod indukcji (tabela S5 w dodatku uzupełniającym). Analiza podgrupy wyników pierwotnych w zależności od wieku matki nie wykazała istotnej różnicy w efektach leczenia w zależności od wieku (p = 0,65 dla interakcji) (tabela 3). Ogółem 512 kobiet (83%) zwróciło kwestionariusz dotyczący narodzin dziecka. Nie było istotnych różnic między obiema grupami w wynikach podgrupy lub wynikach ogólnych (wskazujących poziom zadowolenia z doświadczenia w porodzie) (tabela S6 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z udziałem kobiet w wieku 35 lat lub starszych, indukcja porodu w 39 tygodniu ciąży, w porównaniu z oczekiwanym postępowaniem, nie miała istotnego wpływu na częstość cięcia cesarskiego. Co więcej, wyniki dotyczące matek i noworodków oraz doświadczenia kobiet w zakresie porodu nie różniły się istotnie między grupami przypisanymi do tych strategii.
Nasz proces miał pewne ograniczenia. Continue reading „Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych ad 6”

Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych ad 5

W przypadku powikłań wewnątrzpowodziowych, powikłań poporodowych i kompozytyw powikłanych powikłań noworodkowych użyliśmy tego samego uogólnionego modelu liniowego, który został użyty do pierwotnego wyniku do obliczenia względnego ryzyka i 95% przedziału ufności. W przypadku indywidualnych wyników traumatycznych narodzin podsumowaliśmy częstotliwość tych zdarzeń w każdej grupie. Aby ocenić doświadczenie porodu u kobiet, mierzone za pomocą Kwestionariusza Doświadczenia Porodzie, 27 przeprowadziliśmy pełną analizę przypadku, używając niesparowanego t-testu, aby porównać średnie wyniki podskali i średni wynik ogólny (średnia z czterech poszczególne wyniki podskali) pomiędzy kobietami w grupie indukcyjnej a kobietami w grupie oczekującej na leczenie. Do obliczenia wartości P użyto testu U Manna-Whitneya. W przypadkach, w których było kilka brakujących elementów, wykorzystano metodę pół-skali, więc gdy respondent odpowiedział co najmniej połowie pozycji w skali, suma wyników została podzielona przez liczbę odebranych pozycji.
W celu uzyskania pierwotnego wyniku przeprowadzono wstępną analizę podgrup w zależności od wieku matki (od 35 do 37 lat, od 38 do 39 lat lub od ukończenia 40 lat), włączając w model interakcję. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo spotykał się regularnie podczas całego procesu. Continue reading „Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych ad 5”

Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych czesc 4

Złożony wynik bezpośredniego urazu noworodków obejmował krwotok podtwardówkowy, krwotok śródmózgowy lub dokomorowy, uraz rdzenia kręgowego, złamanie podstawy czaszki, uszkodzenie nerwów obwodowych i złamanie kości długiej. Złożony wynik niedotlenienia noworodków obejmował drgawki, hipotonię, nieprawidłowy poziom świadomości i stosowanie chłodzenia. Składniki dwóch złożonych noworodkowych wyników (uraz i niedotlenienie) zostały wstępnie określone w planie analizy statystycznej przed złamaniem próbnego kodu randomizacji. Dane zostały zebrane natychmiast po zwolnieniu szpitala matek przez położną badawczą w każdym ośrodku. Inne drugorzędne wyniki obejmowały oczekiwania matek i doświadczenie porodu, mierzone za pomocą Kwestionariusza Doświadczenia Życiowego27, który został przesłany kobietom miesiąc po porodzie. Ten środek ocenia cztery dziedziny doświadczenia porodu: zdolność kobiety (jej poczucie kontroli i osobiste uczucia podczas porodu), profesjonalne wsparcie (otrzymywanie informacji przez kobietę i opiekę położną), postrzegane bezpieczeństwo (poczucie bezpieczeństwa i wspomnienia kobiety od porodu) oraz uczestnictwo w porodzie (zdolność kobiety do wpływania na proces rodzenia). Odpowiedzi oceniano zgodnie z instrukcjami autorów kwestionariusza (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem). Continue reading „Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych czesc 4”

Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych cd

Proces został zatwierdzony przez komisję etyki badawczej NHS East Midlands-Derby, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Uczestnicy
Kobiety poddawano randomizacji w 36 tygodniu 0 dni do 39 tygodni 6 dni ciąży. Poszczególne kobiety zostały przydzielone w stosunku 1: zgodnie z wygenerowanym przez komputer kodem przy użyciu losowych permutowanych bloków o losowo zmiennym rozmiarze generowanym przez jednostkę badań klinicznych Nottingham. Randomizacja została podzielona na trzy kategorie w zależności od ośrodka i wieku matki (od 35 do 37 lat, od 38 do 39 lat i od 40 lat).
Po uzyskaniu zgody pracownicy naukowi w poszczególnych lokalizacjach zalogowali się do internetowego systemu losowania, aby uzyskać dostęp do losowych zadań. Zarówno uczestnicy, jak i lekarze byli świadomi tych zadań.
Kobiety były losowo przydzielane do indukcji porodu między 39 tygodniem 0 dni a 39 tygodniem 6 dni ciąży lub do zarządzania oczekującym (tj. Continue reading „Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych cd”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad 5

Dostawcy EMS osiągnęli małe, ale ważne zamierzone różnice w procesie CPR (frakcja klatki piersiowej, liczba przerw w uciśnięciach i długość przerwy) pomiędzy grupami leczenia (Tabela 2 i Rys. Populacja z protokołem, która została określona przez zastosowanie zautomatyzowanego algorytmu do danych procesu CPR, wykluczyła 6108 pacjentów w grupie interwencyjnej i 7371 w grupie kontrolnej. W tej populacji z podziałem na protokoły, charakterystyka pacjentów i charakterystyka dostawców EMS po leczeniu były niezrównoważone, ze znacznie wyższymi wskaźnikami rytmu wymagającego defibrylacji i przedszpitalnej w grupie kontrolnej niż w grupie interwencyjnej (tabela S2 w dodatkowym dodatku ).
Wyniki pierwotne i wtórne
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki u pacjentów włączonych do analizy pierwotnej Podczas fazy aktywnej rejestracji 1129 z 12 613 pacjentów (9,0%) w grupie interwencyjnej (która otrzymywała ciągłą kompresję klatki piersiowej) i 1072 z 11 035 (9,7%) w grupa kontrolna (która otrzymała przerwane uciśnięcia klatki piersiowej) przeżyła do wypisu ze szpitala (różnica z dostosowaniem do skupienia i monitorowania sekwencyjnego, -0,7 punktów procentowych, 95% przedział ufności [CI], -1,5 do 0,1; P = 0,07) (tabela 3) . Wśród pacjentów z dostępnymi danymi dotyczącymi stanu neurologicznego, 883 z 12,560 pacjentów (7,0%) w grupie interwencyjnej i 844 z 10,995 (7,7%) w grupie kontrolnej przeżyło ze zmodyfikowanym wynikiem skali Rankina wynoszącym 3 lub mniej (różnica z korektą dla klastra , -0,6 punktów procentowych, 95% CI, -1,4 do 0,1, P = 0,09). Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad 5”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO czesc 4

Populacja bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali losowo przydzielone leczenie podczas fazy docierania lub fazy aktywnej rejestracji. Pierwotny test hipotezy zerowej wykorzystał różnicę w częstości zdarzeń podzieloną przez oszacowane solidne błędy standardowe, które były oparte na estymatorze kanapkowym Huber-White.15,16 95-procentowe przedziały ufności zostały obliczone z dostosowaniem do analiz pośrednich. Porównania grup leczenia w odniesieniu do rozkładu wyników wtórnych wykorzystywały solidne błędy standardowe, ale nie zostały dostosowane do analiz pośrednich. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała postępy i bezpieczeństwo próbne z wykorzystaniem formalnych granic zatrzymania; analizy pośrednie były przeprowadzane co 6 miesięcy. Wpływ leczenia na wyniki pierwotne i wtórne w obrębie podgrup, które zostały określone w zależności od obecności lub braku czynników prognostycznych, zbadano osobno, jak wyszczególniono w dodatku uzupełniającym. Przeprowadzono testy interakcji. Efekt leczenia został również zbadany w dwóch analizach na protokół w populacjach na protokole, które zostały określone na podstawie danych procesowych CPR. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO czesc 4”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO cd

Benchmarki obejmowały przestrzeganie randomizowanych grup leczenia, terminowość i zakończenie wprowadzania danych oraz dostępność pomiarów procesu CPR zarejestrowanych przez defibrylator monitorujący. Szczegóły procedur randomizacji i docierania znajdują się w dodatkowym dodatku. Pacjenci przypisani do grupy, którzy otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej (grupa interwencyjna), otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej z szybkością 100 uciśnięć na minutę, przy asynchronicznych wentylacjach z dodatnim ciśnieniem dostarczanych z szybkością 10 wentylacji na minutę. Pacjenci przypisani do grupy, którzy otrzymali przerwane uciśnięcia klatki piersiowej (grupa kontrolna), mieli otrzymać kompresję, która została przerwana dla wentylacji w stosunku 30 ucisków do dwóch wentylacji; wentylację podawano z dodatnim ciśnieniem podczas przerwy w uciśnięciach krótszych niż 5 sekund. Szczegółowe informacje na temat protokołu CPR, zarządzania drogami oddechowymi i korzystania z presostatów znajdują się w Dodatkowym tekście dodatku oraz na rysunkach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Opieka szpitalna, w tym ukierunkowane zarządzanie temperaturą, była monitorowana, ale nie była standaryzowana w tym badaniu.
Monitorowanie procesu CPR
Miejsca badania były wymagane do pozyskiwania i raportowania danych dotyczących resuscytacji przed rozpoczęciem rejestracji i przez cały okres próbny. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO cd”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad

Ta sieć obejmuje 10 klinicznych miejsc w Ameryce Północnej, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu randomizowanych badań z udziałem pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia; sieć obejmuje także regionalne agencje EMS powiązane z tymi stronami oraz centralne centrum koordynujące w Seattle. 11-13 Osiem miejsc ROC i 114 agencji EMS uczestniczyło w tej próbie (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) . Obowiązujące komisje przeglądowe zatwierdziły prowadzenie tego badania; wymóg uzyskania świadomej zgody został uchylony, ponieważ badanie obejmowało badania nad medycyną ratunkową. Pacjenci lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele zostali poinformowani o uczestnictwie po wydarzeniu. Proces był sponsorowany przez National Heart, Lung and Blood Institute, Canadian Institutes of Health Research i inne (patrz Dodatek Uzupełniający). Badacze, w tym dwóch autorów będących pracownikami National Institutes of Health, zaprojektowali i przeprowadzili badanie, przeanalizowali dane, zinterpretowali wyniki, napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Statystycy próbni mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i brali odpowiedzialność za integralność danych, kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu próbnego, dostępnego pod adresem. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO

Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) u pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia, przerwanie ręcznych uciśnięć klatki piersiowej w celu ratowania oddychania zmniejsza przepływ krwi i ewentualnie przeżycie. Oceniliśmy, czy wyniki po ciągłych uciskach z wentylacją nadciśnieniową różniły się od tych po uciskach, które zostały przerwane w przypadku wentylacji w stosunku 30 ucisków do dwóch wentylacji. Metody
To randomizowane badanie kliniczne z krzyżowaniem obejmowało 114 służb ratownictwa medycznego (EMS). Dorośli z niewydolnością serca urazową, którzy byli leczeni przez dostawców EMS, otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej (grupa interwencyjna) lub przerwano uciśnięcia klatki piersiowej (grupa kontrolna). Pierwszorzędnym rezultatem była stopa przeżycia do wypisu ze szpitala. Drugorzędne wyniki obejmowały zmodyfikowany wynik skali Rankina (w skali od 0 do 6, z wynikiem .3 wskazującym korzystną funkcję neurologiczną). Proces CPR został zmierzony w celu oceny zgodności. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO”

Dihydroartemisinin-piperachina do zapobiegania malarii w ciąży ad 7

Bezpieczeństwo i działania niepożądane. Ogólnie, wśród wszystkich grup leczenia wymioty wystąpiły mniej niż 0,2% czasu po podaniu dowolnej dawki badanych środków, bez znaczących różnic między grupami leczonymi (Tabela 3). Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania jakichkolwiek działań niepożądanych poza dysfagią, które występowały częściej w miesięcznej grupie dihydroartemisinin-piperachiny niż w grupie trójdawkowej dihydroartemisinin-piperachiny. Wszystkie epizody dysfagii miały łagodny przebieg i nie jesteśmy świadomi żadnych wcześniejszych doniesień o piperachinie dihydroartemizinowej związanej z dysfagią. Zdaniem badaczy jedno negatywne zdarzenie 3 lub 4 było prawdopodobnie związane ze środkami badanymi: epizod anemii, która wystąpiła po pierwszej i drugiej dawce miesięcznej dihydroartemisinin-piperachiny (leki badane następnie wstrzymano po podaniu drugiej dawki) (Tabela 3). Spośród 42 uczestników poddanych elektrokardiograficznej ocenie w 28. tygodniu ciąży, wszystkie odstępy QTc przed leczeniem i po terapii były w normalnych granicach (.450 ms), a podczas badania nie wystąpiły kliniczne zdarzenia niepożądane zgodne z kardiotoksycznością. Continue reading „Dihydroartemisinin-piperachina do zapobiegania malarii w ciąży ad 7”