Terapia poznawczo-behawioralna, sertralina lub połączenie w dziecięcym niepokoju ad

W tym artykule przedstawiono wyniki leczenia krótkoterminowego. Metody
Opracowanie projektu i wdrożenie
To badanie zostało zaprojektowane jako dwufazowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat, u których wystąpiło oddzielenie lub uogólnione zaburzenie lękowe lub fobia społeczna. Faza była 12-tygodniową próbą krótkoterminowego leczenia porównującego kognitywną terapię behawioralną, sertralinę i ich połączenie z lekiem placebo. Faza 2 jest sześciomiesięcznym otwartym rozszerzeniem dla pacjentów, którzy uzyskali odpowiedź w fazie 1.
Autorzy zaprojektowali badanie, napisali manuskrypt i ręczyli za gromadzenie i analizę danych. Pfizer zapewnił sertralinę i dopasowanie placebo bezpłatnie, ale nie był zaangażowany w projektowanie lub wdrażanie badania, analizę lub interpretację danych, przygotowanie lub przegląd manuskryptu lub decyzję o opublikowaniu wyników badania.
Osoby badane
Dzieci w wieku od 7 do 17 lat z pierwotną diagnozą separacji lub uogólnionego zaburzenia lękowego lub fobii społecznej (zgodnie z kryteriami Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych, wydanie czwarte, rewizja tekstu [DSM-IV-TR] 16 ), znaczne upośledzenie i iloraz inteligencji równy 80 lub więcej był uprawniony do uczestnictwa. Dzieci z współistniejącymi diagnozami psychiatrycznymi o mniejszym nasileniu niż trzy zaburzenia docelowe również mogły uczestniczyć; diagnozy takie obejmowały zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) przy jednoczesnym przyjmowaniu stabilnych dawek stymulujących i obsesyjno-kompulsywnych, stresu pourazowego, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zachowań. Dzieci zostały wykluczone, jeśli miały niestabilny stan medyczny, odmawiały uczęszczania do szkoły z powodu niepokoju lub próbowały, ale nie otrzymały odpowiedzi na dwie odpowiednie próby SSRI lub odpowiednią próbę terapii behawioralnej poznawczej. Dziewczęta, które były w ciąży lub były aktywne seksualnie i nie stosowały skutecznej metody kontroli urodzeń również zostały wykluczone. Dzieci, które otrzymywały leki psychoaktywne inne niż stabilne dawki stymulantów i które miały diagnozy psychiatryczne, które sprawiły, że udział w badaniu był klinicznie nieodpowiedni (tj. Obecne duże zaburzenie depresyjne lub uzależnienie od substancji, nieleczony ADHD, typ złożony lub historia choroby dwubiegunowej w ciągu całego życia, psychotyczne lub wszechobecne zaburzenia rozwojowe) lub które stanowiły poważne zagrożenie dla siebie lub innych osób również zostały wykluczone.
Rekrutacja miała miejsce od grudnia 2002 r. Do maja 2007 r. W Duke University Medical Center, New York State Psychiatric Institute – Columbia University Medical Center – New York University, Johns Hopkins Medical Institutions, Temple University, University of California, Los Angeles oraz Western Psychiatric Institute and Clinic -Uniwersytet Centrum Medycznego w Pittsburghu. Protokół został zatwierdzony i monitorowany przez instytucjonalne rady ds. Przeglądu w każdym ośrodku oraz przez Radę Monitorowania danych i bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Podmioty i co najmniej jeden rodzic wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Interwencje
Terapia poznawczo-behawioralna obejmowała czternaście 60-minutowych sesji, które obejmowały przegląd i ocenę nasilenia lęku pacjentów, reakcji na leczenie i zdarzeń niepożądanych
[podobne: ambra czechowice, gravistat 250, pyrosal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ambra czechowice gravistat 250 pyrosal opinie