Wady serca majace w swoim podlozu zmiany anatomiczne

Wady serca mające w swoim podłożu zmiany anatomiczne nazywamy wadami organicznymi i mogą one być wadami nabytymi za życia albo wrodzonymi, to znaczy powstałymi w życiu płodowym na tle zapalenia wsierdzia lub częściej na tle zboczeń rozwojowych serca. Zboczenia rozwojowe dotyczą przemieszczenia serca na stronę prawą dextrocardia i takich wad jak zwężenie lewego ujścia żylnego stenosis ostii venosi congenita, morbus Durozieri, niezarosły otwór owalny foramen ovale apertum, otwór w przegrodzie międzykomorowej dejectus septi uentriculorum, morbus Rogeii, zwężenie wrodzone tętnicy płucnej stenosis art, pulmonalis congenita, niezarosły przewód tętniczy Botalla ductus arteriosus Botalli persistens, zwężenie ujścia tętnicy głównej stenosis aortae i zwężenie cieśni tętnicy głównej stenosis istluni aortae. Wady wrodzone serca mogą być ujęte w pewne zespoły kliniczne w zależności od tego, czy występuje w nich sinica, czy też przebiegają one bez niej. Według M. Semerau-Siemianowskiego rozróżnia się trzy odmiany wad wrodzonych, a mianowicie odmianę bezsinicową, warunkowo-sinicową i w pełni sinicową. Do odmiany bezsinicowej zalicza się wrodzone zwężenie ujścia tętnicy głównej oraz zwężenie jej ciaśni. Te wrodzone wady nie dają sinicy, gdyż utlenianie krwi jest wystarczające dzięki nie zmienionej tętnicy płucnej. Do odmiany warunkowo-sinicowej zaliczamy takie wady rozwojowe, jak niezarosły otwór owalny, otwór w przegrodzie międzykomorowej i niezarosły przewód Botalia. [więcej w: gensulin m30, orgametril ulotka, viola piekut instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: gensulin m30 orgametril ulotka viola piekut instagram