Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad 6

Występowała również nominalna niejednorodność efektu leczenia, która była związana z czasem wprowadzenia zaawansowanej drogi oddechowej (P = 0,04 dla interakcji), ale rozkład tych pacjentów był niezrównoważony między grupami leczenia (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy różnicą w odsetku przeżycia między grupami leczonymi a częstością występowania korzystnego stanu neurologicznego w grupie kontrolnej w zależności od miejsca klinicznego (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Nie było istotnej różnicy między obiema grupami leczenia w częstości poszczególnych zdarzeń niepożądanych (tabela S4 w dodatkowym dodatku) lub w czasie do śmierci lub przebudzenia (ryc. S6 w dodatkowym dodatku). Dyskusja
W tym dużym randomizowanym badaniu z udziałem dorosłych z poza szpitalnym zatrzymaniem krążenia strategia ciągłego ręcznego wykonywania uciśnięć klatki piersiowej z wentylacją nadciśnieniową nie wiązała się ze znacznie wyższym odsetkiem przeżycia w celu rozładowania lub korzystniejszej funkcji neurologicznej niż strategia manualnej klatki piersiowej. uciśnięcia z przerwami w wentylacji wykonywane przez dostawców EMS. Grupa wyznaczona do otrzymywania ciągłych uciśnięć klatki piersiowej miała znacznie niższy wskaźnik transportu do szpitala i przyjęcia do szpitala, a także krótsze przeżycie bez opieki szpitalnej, niż grupa przeznaczona do wykonywania przerwanych uciśnięć klatki piersiowej. W analizach per-protokołowych pacjenci, u których wykonywano ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej mieli znacznie niższy wskaźnik przeżywalności niż ci, którzy otrzymywali uciśnięcia z przerwami.
Wcześniejsze badania obserwacyjne wykazały duży wzrost przeżywalności u pacjentów z rytmem wymagającym defibrylacji 18, 20-20 z zastosowaniem ciągłych uciśnięć u dostawców EMS w porównaniu z uciśnięciami przerwanymi na wentylację. Wśród pacjentów z nie sercową przyczyną zatrzymania krążenia, którzy byli leczeni przez laików21 lub z rakiem bez wstrząsów leczonych przez dostawców EMS, 9 ciągłych uciśnięć nie wiązało się ze znaczącą poprawą wyniku. W tych wcześniejszych badaniach uczestniczące agencje EMS nie mierzyły procesu CPR przy wdrażaniu ciągłych uciśnięć, a wdrażanie odbywało się równocześnie z innymi zmianami, w tym z wczesnym wprowadzeniem dożylnego epinefryny, używaniem maski bezodpływowej z pasywną wentylacją, odroczeniem wprowadzania dróg oddechowych i zmniejszyć liczbę defibrylacji podawanych przy każdej analizie rytmu. W pierwszych doniesieniach na temat wykonywania ciągłych uciśnięć, 9,20 większości pacjentów otrzymało oddech ratunkowy za pomocą wentylacji nadciśnieniowej z maską workowo-zaworową. Inne interwencje, które otrzymał każdy pacjent, nie zostały zgłoszone. Wydaje się prawdopodobne, że niektóre z zaobserwowanych ulepszeń w tych wcześniejszych badaniach wynikały z poprawy procesu CPR (np. Stopnia kompresji i głębokości), równoczesnej poprawy systemu opieki lub efektów Hawthorne (zmiany zachowań wynikające ze świadomości bycia obserwowanym) 22 zamiast wykonywania samych ciągłych uciśnięć.
Zebraliśmy dane dotyczące procesu CPR u 90% wszystkich pacjentów i opisaliśmy schemat CPR w każdej grupie
[przypisy: apteka zielona góra dyżur, abud józefów, solinka polańczyk ]

Powiązane tematy z artykułem: abud józefów apteka zielona góra dyżur solinka polańczyk