Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO cd

Benchmarki obejmowały przestrzeganie randomizowanych grup leczenia, terminowość i zakończenie wprowadzania danych oraz dostępność pomiarów procesu CPR zarejestrowanych przez defibrylator monitorujący. Szczegóły procedur randomizacji i docierania znajdują się w dodatkowym dodatku. Pacjenci przypisani do grupy, którzy otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej (grupa interwencyjna), otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej z szybkością 100 uciśnięć na minutę, przy asynchronicznych wentylacjach z dodatnim ciśnieniem dostarczanych z szybkością 10 wentylacji na minutę. Pacjenci przypisani do grupy, którzy otrzymali przerwane uciśnięcia klatki piersiowej (grupa kontrolna), mieli otrzymać kompresję, która została przerwana dla wentylacji w stosunku 30 ucisków do dwóch wentylacji; wentylację podawano z dodatnim ciśnieniem podczas przerwy w uciśnięciach krótszych niż 5 sekund. Szczegółowe informacje na temat protokołu CPR, zarządzania drogami oddechowymi i korzystania z presostatów znajdują się w Dodatkowym tekście dodatku oraz na rysunkach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Opieka szpitalna, w tym ukierunkowane zarządzanie temperaturą, była monitorowana, ale nie była standaryzowana w tym badaniu.
Monitorowanie procesu CPR
Miejsca badania były wymagane do pozyskiwania i raportowania danych dotyczących resuscytacji przed rozpoczęciem rejestracji i przez cały okres próbny. Dane dotyczące procesu mierzono za pomocą dostępnych w handlu defibrylatorów monitorujących podczas próby resuscytacji. Koordynatorzy badania zostali poproszeni o przeprowadzenie audytu tych danych pod kątem ich dokładności. Ponadto wewnętrzny komitet monitorujący badania, którego członkowie nie byli świadomi wyników leczenia, okresowo przeglądał te dane. Ich celem była ocena, czy określone wcześniej cele dotyczące wydajności zostały spełnione w odniesieniu do takich środków, jak współczynnik wpisania, wskaźnik przestrzegania zasad leczenia i kluczowe elementy opieki współistniejącej, a następnie sformułowanie zaleceń dotyczących kroków, które należy wdrożyć w celu zwiększenia tych stawek.10 Szczegółowe informacje znajdują się w Dodatek dodatkowy.
Wyniki
Pierwszorzędnym rezultatem była stopa przeżycia do wypisu ze szpitala. Wyniki wtórne obejmowały funkcję neurologiczną przy wypisie, którą mierzono za pomocą zmodyfikowanej skali Rankina (wyniki w zakresie od 0, co wskazuje na brak objawów, do 6, co wskazuje na śmierć, z wynikiem .3 wskazującym korzystną funkcję neurologiczną) na podstawie przegląd danych klinicznych i zdarzeń niepożądanych. Czas przeżycia bez hospitalizacji określono jako liczbę dni żyjących i trwale poza szpitalem w ciągu pierwszych 30 dni po zatrzymaniu krążenia. Inne wyniki zebrano dla celów opisowych. Szczegółowe opisy wyników badań znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Analiza statystyczna
Szacujemy, że 232,600 pacjentów (11 800 pacjentów na grupę) będzie musiało zostać zapisanych do badania, aby mieć 90% mocy do wykrycia wskaźnika przeżycia w celu uwolnienia 8,1% w grupie kontrolnej w porównaniu do 9,4% w grupie dwustronny poziom alfa 0,05. Szacowany wskaźnik przeżycia w grupie kontrolnej oparto na danych z badania ROC Prehospital Resuscitation Impedance Valve i Early versus Delayed Analysis (ROC PRIMED) .1,13
Populacja skuteczności obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali losowo przydzielone leczenie podczas fazy aktywnej rejestracji
[podobne: termatex, starazolin hydrobalance cena, viola piekut instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: starazolin hydrobalance cena termatex viola piekut instagram