Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO czesc 4

Populacja bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali losowo przydzielone leczenie podczas fazy docierania lub fazy aktywnej rejestracji. Pierwotny test hipotezy zerowej wykorzystał różnicę w częstości zdarzeń podzieloną przez oszacowane solidne błędy standardowe, które były oparte na estymatorze kanapkowym Huber-White.15,16 95-procentowe przedziały ufności zostały obliczone z dostosowaniem do analiz pośrednich. Porównania grup leczenia w odniesieniu do rozkładu wyników wtórnych wykorzystywały solidne błędy standardowe, ale nie zostały dostosowane do analiz pośrednich. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała postępy i bezpieczeństwo próbne z wykorzystaniem formalnych granic zatrzymania; analizy pośrednie były przeprowadzane co 6 miesięcy. Wpływ leczenia na wyniki pierwotne i wtórne w obrębie podgrup, które zostały określone w zależności od obecności lub braku czynników prognostycznych, zbadano osobno, jak wyszczególniono w dodatku uzupełniającym. Przeprowadzono testy interakcji. Efekt leczenia został również zbadany w dwóch analizach na protokół w populacjach na protokole, które zostały określone na podstawie danych procesowych CPR. W pierwszej analizie opartej na protokole wykorzystano zautomatyzowany algorytm do określenia zgodności z procedurą CPR (tabela S1 w dodatkowym dodatku), a drugi został oparty na ocenie danych dotyczących procesu CPR przez koordynatora badań. Ponadto, zastosowano wiele imputacji na gorącym pokładzie, aby uwzględnić brakujące dane stanu życiowego przy rozładowaniu.17 Dalsze szczegóły dotyczące analiz statystycznych znajdują się w Dodatkowym dodatku.
Wyniki
Rejestracja, losowanie i charakterystyka pacjentów
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przesiewowe i losowanie pacjentów. Chronione populacje obejmowały dzieci, kobiety w ciąży i więźniów. CPR oznacza resuscytację krążeniowo-oddechową, DNR nie reanimuje oraz ratunkową usługę medyczną EMS.
Pierwsza agencja EMS weszła w fazę rozruchu w dniu 6 czerwca 2011 r. Wszystkie ośrodki badawcze zaprzestały rejestracji 28 maja 2015 r., Kiedy osiągnięto maksymalną oczekiwaną liczbę rejestracji. Spośród 35 904 pacjentów po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu, 26 148 osób kwalifikowało się do udziału w badaniu i zostało włączonych do badania w fazie początkowej lub fazie aktywnej rejestracji (ryc. 1). Faza aktywnej rejestracji obejmowała 23 711 pacjentów, z których 12 653 przydzielono do grupy interwencyjnej, a 11 058 do grupy kontrolnej. Dane dotyczące pierwotnego wyniku były dostępne dla 12 613 pacjentów (99,7%) w grupie interwencyjnej i dla 11,035 (99,8%) w grupie kontrolnej.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka przed leczeniem pacjentów włączonych w populację skuteczności 2. Tabela 2. Charakterystyka po zabiegu i sposoby leczenia otrzymane przez pacjentów w populacji skuteczności. Charakterystyka pacjentów przed i po wszczęciu losowego leczenia przypisane leczenie, a także charakterystyka dostawców EMS i leczenia szpitalnego, były ogólnie dobrze zrównoważone między grupami, z niewielkimi różnicami, które nie zostały uznane za istotne klinicznie (Tabela i Tabela 2)
[podobne: ambra czechowice, viola piekut instagram, zoz krapkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: ambra czechowice viola piekut instagram zoz krapkowice