Everolimus-Eluting Rusztowania Bioresorbowalne do Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 5

Pokazano proporcje pacjentów, którzy otrzymali antagonistów receptora P2Y12 w proceduralnej dawce nasycającej. Pacjenci z mnogimi docelowymi zmianami chorobowymi zostali sklasyfikowani jako posiadający średnicę naczynia mniejszą niż 2,63 mm, długość uszkodzenia 11,75 mm lub większą, lub uszkodzenie klasy B2 lub C zgodnie z kryteriami American College of Cardiology-American Heart Association (ACC -AHA), jeśli jedno lub więcej leczonych zmian spełnia te kryteria. Pierwotny punkt końcowy niepowodzenia zmiany docelowej po roku wystąpił u 7,8% pacjentów w grupie Absorb i 6,1% pacjentów w grupie Xience (różnica ryzyka, 1,7 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI], -0,5 do 3,9, P = 0,007 dla nie mniejszej wartości i P = 0,16 dla wyższości) (Tabela 3). Analiza czasu do wystąpienia dla pierwszorzędowego punktu końcowego wykazała podobne wyniki (Figura 1). Po roku względne odsetki niepowodzeń zmiany docelowej były zgodne we wszystkich podgrupach (ryc. 2). W analizie potraktowanej post hoc, niepowodzenie zmiany docelowej na rok wystąpiło u 99 z 1245 pacjentów (8,0%) w grupie Zaabsorbowanej oraz u 44 z 726 pacjentów (6,1%) w grupie Xience (różnica ryzyka, 1,9% punkty: 95% CI, -0,4 do 4,1, P = 0,01 dla nie gorszej jakości i P = 0,12 dla lepszej jakości) (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Poszczególne komponenty uszkodzenia docelowej zmiany chorobowej i inne niedokrwienne punkty końcowe nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami (Tabela 3). Częstość zawału serca w okresie okołozadaniowym nie różniła się istotnie w obu grupach na podstawie definicji protokołu (izoforma MB kinazy kreatyninowej więcej niż pięciokrotność górnej granicy zakresu normalnego) lub kryteriów, które są bardziej lub mniej czułe niż protokół definicja (tabela 3 i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Częstość dławicy piersiowej, wszystkie rewaskularyzacje i rewaskularyzacja naczyń docelowych sterowanych niedokrwieniem nie różniły się istotnie pomiędzy urządzeniami po roku (Tabela 3).
W ciągu roku zakrzepica w urządzeniu wystąpiła u 1,5% pacjentów w grupie Zaabsorbowanej iu 0,7% osób z grupy Xience (P = 0,13) (Tabela 3). Częstość zakrzepicy podostrego urządzenia (występująca od> 24 godzin do 30 dni po zabiegu) była nominalnie znamiennie wyższa w grupie Zaabsorbowanej niż w grupie Xience, podczas gdy częstość ostrej zakrzepicy w urządzeniu (występująca . 24 godziny po zabiegu) i późne zakrzepicy w urządzeniu (występujące od> 30 dni do roku po zabiegu) nie były istotnie wyższe. W kohorcie traktowanej as, częstości zakrzepicy nie różniły się istotnie pomiędzy urządzeniami w dowolnym przedziale czasu (Tabela Nie zaobserwowano znaczących interakcji między typem urządzenia a podgrupą w odniesieniu do zakrzepicy w urządzeniu po roku (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
W naszym badaniu wchłonięcie bioresorbowalnego szkieletu naczyniowego Absorbujące ewerolimus mieściło się w ustalonym marginesem nierówności w porównaniu ze stentem kobaltowo-chromowym Xience, który wydzielał eololimus, w pierwszorzędowym punkcie końcowym niepowodzenia uszkodzenia docelowego po roku. Ponadto nie było znaczących różnic między rusztowaniem wchłoniętym a stentem Xience w 1-rocznym tempie dławicy piersiowej, całkowitej rewaskularyzacji i rewaskularyzacji docelowej naczynia z niedokrwieniem, głównymi drugorzędowymi punktami końcowymi próby.
[hasła pokrewne: orgametril ulotka, jarmuła music, włókna purkiniego ]

Powiązane tematy z artykułem: jarmuła music orgametril ulotka włókna purkiniego