Everolimus-Eluting Rusztowania Bioresorbowalne do Chorób Tętnicy Wieńcowej

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, którzy otrzymują stenty wieńcowe uwalniające lek metaliczny, zdarzenia niepożądane, takie jak późna defekt uszkodzenia docelowego, mogą być częściowo związane z utrzymującą się obecnością metalowej ramki stentu w ścianie naczynia wieńcowego. Bioresorbowalne rusztowania naczyniowe zostały opracowane w celu poprawy długoterminowych wyników. Metody
W tym dużym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu, 2008 pacjentów ze stabilną lub niestabilną dusznicą bolesną przydzielono losowo w stosunku 2: do otrzymywania bioresorbowalnego szkieletu naczyniowego wchłoniętego ewerozem (wchłoniętego) (1322 pacjentów) lub eluującego ewerolimus kobaltu-chromu ( Xience) (686 pacjentów). Pierwszorzędowym punktem końcowym, który został przetestowany pod kątem zarówno nie mniejszej czułości (margines, 4,5 punktu procentowego dla różnicy ryzyka), jak i przewagi, była niewydolność docelowego uszkodzenia (śmierć sercowa, zawał mięśnia sercowego celu lub rewaskularyzacja z docelową zmianą niedokrwienną) rok.
Wyniki
Uszkodzenie z uszkodzeniem docelowym po roku wystąpiło u 7,8% pacjentów w grupie Zaabsorbowanej iu 6,1% pacjentów w grupie Xience (różnica, 1,7 punktu procentowego, 95% przedział ufności, -0,5 do 3,9; P = 0,007 dla nieinności i P = 0,16 dla wyższości). Nie było istotnej różnicy między grupą Absorbów a grupą Xience pod względem częstości zgonów sercowych (odpowiednio 0,6% i 0,1%, P = 0,29), zawału mięśnia sercowego docelowego (odpowiednio 6,0% i 4,6%, P = 0,18). lub rewaskularyzacja ukierunkowana na niedokrwienie (odpowiednio 3,0% i 2,5%, P = 0,50). Zakrzepica w ciągu roku wystąpiła u 1,5% pacjentów w grupie Zaabsorbowanej iu 0,7% pacjentów w grupie Xience (P = 0,13).
Wnioski
W tej wielkoskalowej randomizowanej próbie leczenie nieklinicznej obturacyjnej choroby wieńcowej z użyciem bioresorbowalnego szkieletu naczyniowego z ewerolimusem, w porównaniu ze stentem kobaltowo-chromowym uwalniającym ewerolimus, mieściło się w ustalonym marginesie na nie mniej niż w odniesieniu do zmiany docelowej. awaria na rok. (Finansowane przez Abbott Vascular, numer ABSORB III ClinicalTrials.gov, NCT01751906.)
Wprowadzenie
Współczesne stenty wieńcowe uwalniające leki wiążą się z lepszymi wynikami klinicznymi niż stenty z gołym metalem lub stenty uwalniające lek w pierwszej generacji, ale utrzymujące się ryzyko zakrzepicy w stencie i restenozy ogranicza ich długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność. rozwój późnych zdarzeń niepożądanych z trwałymi stentami metalicznymi może być związany z utrzymującym się stanem zapalnym, utratą normalnej skrzywienia naczyń, upośledzonym naczyniem stawowym, złamaniem trzpienia, ciągłym wzrostem tkanki w obrębie stentu oraz neoatherosclerosis. Ponadto 20 do 30% pacjentów mieć nawracającą dusznicę bolesną w pierwszym roku po wszczepieniu stentu uwalniającego lek.7-9
W tym kontekście stenty, które są w pełni bioresorbowalne, zostały opracowane w celu zapewnienia mechanicznego wsparcia i funkcji dostarczania leków podobnych do stentów uwalniających lek przez około rok, a następnie pełnej bioresorpcji w ciągu kilku lat.10-12 Ponieważ te nowe urządzenia są nie są to metalowe stenty i oczekuje się, że nie pozostawiają one stałego materiału w naczyniu w perspektywie długoterminowej, zostały one nazwane bioresorbowalnymi rusztowaniami naczyniowymi .
Absorbujące bioresorbowalne szkielety naczyniowe (Abbott Vascular) składa się z bioresorbowalnego rusztowania z poli (l-laktydu) o grubości 150 .m z 7-.m bioresorbowalną powłoką poli (d, l-laktydową), która wymywa ewerolimus
[patrz też: traumon żel opinie, medgal, promed radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: medgal promed radomsko traumon żel opinie