Hamowanie szlaku deamidacji Bcl-xL w zaburzeniach mieloproliferacyjnych ad 8

Dane te sugerują, że szlak pozostaje hamowany po transformacji białaczkowej, co zostało potwierdzone przy użyciu blaszek od pacjenta z CML w czasie przełomu blastycznego (dane nie pokazane). W przeciwieństwie do tego, ścieżka była nienaruszona w czterech innych liniach komórkowych, które nie są uważane za ekspresjonujące onkogenne kinazy tyrozynowe (Tabela i Figura 8 w Dodatku Uzupełniającym). Ścieżka była również nienaruszona w linii komórkowej T-chłoniaka (Karpas-299), która eksprymuje białko fuzyjne kinazy tyrozynowej NPM-ALK oraz w linii komórkowej szpiczaka (OPM-2), która nadmiernie zwiększa receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3 ( FGFR3) kinaza tyrozynowa. Te wyniki sugerują, że hamowanie szlaku dezamidacji Bcl-xL nie jest ogólną cechą nowotworów hematologicznych i jest mediowane przez podgrupę kinaz tyrozynowych lub jest zależne od konkretnego kontekstu komórkowego. Aby zbadać, czy na hamowanie szlaku NHE-1-Bcl-xL wpływa siła kinaz, przeprowadziliśmy serię eksperymentów z użyciem linii komórkowej Baf3-TPoR transdukowanych kinazami tyrozynowymi BCR-ABL, JAK2 V617F lub NPM-ALK, dając wzrost do kilku populacji komórek o różnych poziomach ekspresji kinazy (Figura 9 w Dodatku Aneks). Poziom ekspresji BCR-ABL i JAK2 V617F był dobrze skorelowany ze stopniem hamowania szlaku dezamidacji Bcl-xL, podczas gdy NPM-ALK nie powodował hamowania nawet przy najwyższym poziomie ekspresji.
Uważa się, że zarówno CML, jak i czerwienica prawdziwa powstają z transformowanej multipotencjalnej komórki macierzystej. BCR-ABL ulega ekspresji na wysokich poziomach w komórkach macierzystych i progenitorowych i indukuje ekspansję przedziału progenitorowego podczas przewlekłej fazy CML.22-24 Dlatego oceniliśmy status szlaku NHE-1-Bcl-xL w normalnych i progenitorach CML, które wyrażali antygen komórek macierzystych CD34. W prawidłowych komórkach CD34 +, ale nie w tych pochodzących od pacjentów z CML, leczenie etopozydem zwiększało poziomy NHE-1, deamidację Bcl-XL, alkalizowanie wewnątrzkomórkowe i apoptozę (Figura 3A do 3C). Ponadto w normalnych komórkach CD34 + apoptoza wywołana przez uszkodzenie DNA była znacznie hamowana przez dimetyloamilorid, selektywny inhibitor anty-kwoisty NHE-1 (Figura 10 w Dodatku Aneks). Dane te pokazują, że szlak dezamidacji Bcl-xL działa w prawidłowych komórkach CD34 + i jest hamowany w komórkach CD34 + od pacjentów z CML.
Następnie zajęliśmy się tym, czy hamowanie szlaku dezamidacji Bcl-xL było zależne od nieprawidłowej aktywności kinazy. Granulocyty od trzech pacjentów z czerwienicą prawdziwą poddano ekspozycji na trzy różne inhibitory JAK2. Wszystkie trzy inhibitory odwróciły blokadę szlaku: deamidacja Bcl-xL, wewnątrzkomórkowe pH i apoptoza wszystkie wzrosły w odpowiedzi na uszkodzenie DNA (Figura 3D i Figura 11 w Dodatku Aneks). PBMC (> 85% mieloidów), które uzyskano w chwili rozpoznania od czterech pacjentów z CML, również eksponowano na imatynib, selektywny inhibitor kinazy tyrozynowej.25 W przeciwieństwie do nieleczonych komórek, komórki traktowane imatynibem zwiększały poziomy NHE-1 i Bcl deamidacja -xL w odpowiedzi na uszkodzenie DNA (Figura 3E i 3F). Wyniki te pokazują związek przyczynowy między aktywnością kinazy tyrozynowej a represją szlaku dezamidacji Bcl-xL.
Imatynib i inhibitory JAK2 hamują aktywność kilku kinaz, oprócz BCR-ABL i JAK2, odpowiednio, zwiększając prawdopodobieństwo, że hamowanie innych kinaz może przyczyniać się do obserwowanych efektów
[więcej w: termatex, jarmuła music, medgal ]

Powiązane tematy z artykułem: jarmuła music medgal termatex