Wady serca majace w swoim podlozu zmiany anatomiczne

Wady serca mające w swoim podłożu zmiany anatomiczne nazywamy wadami organicznymi i mogą one być wadami nabytymi za życia albo wrodzonymi, to znaczy powstałymi w życiu płodowym na tle zapalenia wsierdzia lub częściej na tle zboczeń rozwojowych serca. Zboczenia rozwojowe dotyczą przemieszczenia serca na stronę prawą dextrocardia i takich wad jak zwężenie lewego ujścia żylnego stenosis ostii venosi congenita, morbus Durozieri, niezarosły otwór owalny foramen ovale apertum, otwór w przegrodzie międzykomorowej dejectus septi uentriculorum, morbus Rogeii, zwężenie wrodzone tętnicy płucnej stenosis art, pulmonalis congenita, niezarosły przewód tętniczy Botalla ductus arteriosus Botalli persistens, zwężenie ujścia tętnicy głównej stenosis aortae i zwężenie cieśni tętnicy głównej stenosis istluni aortae. Wady wrodzone serca mogą być ujęte w pewne zespoły kliniczne w zależności od tego, czy występuje w nich sinica, czy też przebiegają one bez niej. Według M. Semerau-Siemianowskiego rozróżnia się trzy odmiany wad wrodzonych, a mianowicie odmianę bezsinicową, warunkowo-sinicową i w pełni sinicową. Continue reading „Wady serca majace w swoim podlozu zmiany anatomiczne”

ROZDWOJENIE TONÓW SERCA

ROZDWOJENIE TONÓW SERCA Szczególnym zjawiskiem zmiany tonów serca jest ich rozdwojenie. Rozdwojenie pierwszego tonu jest rzadkie, może jednak występować, jako zjawisko fizjologiczne i patologiczne. Fizjologiczne rozdwojenie pierwszego tonu słyszymy u osób młodych, zwłaszcza neuropatycznych, zazwyczaj w końcu wydechu. Mechanizm powstawania fizjologicznego rozdwojenia tonu pierwszego nie jest dostatecznie wytłumaczony. Vaquez twierdzi, że rozdwojenie pierwszego tonu powstaje z rozkojarzenia dwóch składowych tonu, mianowicie czynnika mięśniowego poprzedzającego i czynnika zastawkowego opóźniającego jednolity ton serca. Continue reading „ROZDWOJENIE TONÓW SERCA”

SZMERY SERCOWE

SZMERY SERCOWE Szmery sercowe strepitus cordis są to zjawiska słuchowe powstające w sercu związane z przepływem krwi. Chauveau wykazał, że każdy płyn przepływający pod ciśnieniem z pewną szybkością przez miejsce zwężone do przestrzeni szerszej wytwarza wiry, które wywołują powstawanie szmeru. Takie warunki mamy w sercu, w którym krew przedostaje się pod ciśnieniem przez ujście żylne i tętnicze. W prawidłowym sercu szmery nie powstają, gdyż ściany jego nie wykazują większych drgań. Szmer w sercu powstaje wtedy, gdy powstają drgania jego ścian, które współdziałają czynnie w tworzeniu się słyszalnego szmeru w związku z przepływem krwi. Continue reading „SZMERY SERCOWE”

ZMIANY PRADÓW CZYNNOSCIOWYCH SERCA

ZMIANY PRĄDÓW CZYNNOŚCIOWYCH SERCA Powstaje wtedy stan depolaryzacji. Depolaryzacja ta zaczyna się w miejscu pobudzonym. Równowaga elektryczna jest zachwiana i prąd będzie płynął z miejsca, które pozostało jeszcze spolaryzowane, do miejsca zdepolaryzowanego. Prąd będzie płynął aż do okresu całkowitej depolaryzacji całej komórki. Po zakończeniu depolaryzacji rozpoczyna się proces repolaryzacji i to w miejscu, gdzie uprzednio rozpoczął się proces depolaryzacji. Continue reading „ZMIANY PRADÓW CZYNNOSCIOWYCH SERCA”

WADY ORGANICZNE

Mechanizm alergiczny zapalenia zastawek polega na tym, że wytwory przemiany materii bakteryjnej uczulają wsierdzie i wywołują w nim nadwrażliwość na powtórne działanie tych samych drobnoustrojów lub ich jadów. Powtórne więc przedostanie się tych samych drobnoustrojów lub jadów jako antygenów do krwi jest czynnikiem wyzwalającym odczyn w postaci zapalenia wsierdzia. Przykładem i wyrazem alergicznego zapalenia wsierdzia doprowadzającego do wad serca może być gościec sercowo-stawowy, a często powtarzające się ropne zapalenia migdałków jego punktem wyjściowym. Niekiedy przyczyną wad zastawkowych serca mogą być zmiany wsteczne powstające najczęściej w związku miażdżycą. Wciągnięcie zastawek w proces chorobowy wsierdzia tłumaczy się tym, że zastawki serca są tkanką ruchomą i napinającą się co warunkuje jej skłonność do zranień. Continue reading „WADY ORGANICZNE”

Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych

Ryzyko porodu martwego płodu jest wyższe u kobiet w wieku 35 lat lub starszych niż u młodszych kobiet. Indukcja porodu może zmniejszyć ryzyko poronienia, ale może również zwiększyć ryzyko cesarskiego cięcia, co jest już powszechne w tej starszej grupie wiekowej. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę z udziałem kobiet pierwotnych, które ukończyły 35. rok życia. Kobiety były losowo przydzielane do porodu indukcyjnego pomiędzy 39 tygodniem 0 dni a 39 tygodniem 6 dni ciąży lub oczekiwaniem na leczenie (tj. Czekaniem do samoistnego początku porodu lub do momentu pojawienia się problemu medycznego wymagającego indukcji). Głównym rezultatem było cesarskie cięcie. Continue reading „Randomizowany test indukcji porodu u kobiet w wieku 35 lat lub starszych”

Everolimus-Eluting Rusztowania Bioresorbowalne do Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 6

Po roku wskaźniki zgonu, zawału mięśnia sercowego (w tym zawału okołopanialnego) oraz zakrzepicy w urządzeniu również nie różniły się istotnie pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, chociaż częstość zakrzepicy podostrej była większa po wszczepieniu rusztowania pochłaniającego. Konwencjonalne stenty metaliczne wiążą się z trwającym długotrwałym ryzykiem niewydolności zmiany docelowej. [23, 23] Taka awaria może być spowodowana obecnością stałego metalicznego implantu, który zakłóca regulację naczyń i chroniczne adaptacyjne reakcje naczyniowe, co może powodować przewlekłe stany zapalne, neoatherosclerosis lub złamanie urządzenia.5,6,10-12 W ten sposób opracowano bioresorbowalne szkielety naczyniowe, aby poprawić długoterminowe wyniki we współczesnych metalicznych stentach uwalniających leki. Badania obrazowe potwierdzają nowe właściwości bioresorbowalnych rusztowań, z przywróceniem cyklicznej pulsacji w miejscu urządzenia po 6 miesiącach od implantacji, przywrócono wazomocję o 12 miesięcy i późne wzmocnienie światła z regresją płytki nazębnej między 2 a 5 lat, korzyści, które nie są możliwe ze stałym stenty metaliczne. 11-14,16,24,25 Jednakże, jeśli istnieją zalety tych atrybutów, najprawdopodobniej staną się oczywiste dopiero w dłuższej perspektywie. Trwające badanie ABSORB IV (numer ClinicalTrials.gov, NCT02173379), w którym zostanie zarejestrowanych około 5000 pacjentów, ma zasilany pierwotny punkt końcowy o lepszych wskaźnikach uszkodzeń docelowych w ciągu do 5 lat po wszczepieniu, wynik, który ma na celu to pytanie.
Szybkość niepowodzeń zmiany docelowej na rok była o 1,7 punktu procentowego wyższa w grupie Absorb, niż w grupie Xience, nieistotna różnica, która spełniała kryteria badania nie gorszej jakości. Continue reading „Everolimus-Eluting Rusztowania Bioresorbowalne do Chorób Tętnicy Wieńcowej ad 6”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO czesc 4

Populacja bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali losowo przydzielone leczenie podczas fazy docierania lub fazy aktywnej rejestracji. Pierwotny test hipotezy zerowej wykorzystał różnicę w częstości zdarzeń podzieloną przez oszacowane solidne błędy standardowe, które były oparte na estymatorze kanapkowym Huber-White.15,16 95-procentowe przedziały ufności zostały obliczone z dostosowaniem do analiz pośrednich. Porównania grup leczenia w odniesieniu do rozkładu wyników wtórnych wykorzystywały solidne błędy standardowe, ale nie zostały dostosowane do analiz pośrednich. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała postępy i bezpieczeństwo próbne z wykorzystaniem formalnych granic zatrzymania; analizy pośrednie były przeprowadzane co 6 miesięcy. Wpływ leczenia na wyniki pierwotne i wtórne w obrębie podgrup, które zostały określone w zależności od obecności lub braku czynników prognostycznych, zbadano osobno, jak wyszczególniono w dodatku uzupełniającym. Przeprowadzono testy interakcji. Efekt leczenia został również zbadany w dwóch analizach na protokół w populacjach na protokole, które zostały określone na podstawie danych procesowych CPR. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO czesc 4”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO cd

Benchmarki obejmowały przestrzeganie randomizowanych grup leczenia, terminowość i zakończenie wprowadzania danych oraz dostępność pomiarów procesu CPR zarejestrowanych przez defibrylator monitorujący. Szczegóły procedur randomizacji i docierania znajdują się w dodatkowym dodatku. Pacjenci przypisani do grupy, którzy otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej (grupa interwencyjna), otrzymywali ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej z szybkością 100 uciśnięć na minutę, przy asynchronicznych wentylacjach z dodatnim ciśnieniem dostarczanych z szybkością 10 wentylacji na minutę. Pacjenci przypisani do grupy, którzy otrzymali przerwane uciśnięcia klatki piersiowej (grupa kontrolna), mieli otrzymać kompresję, która została przerwana dla wentylacji w stosunku 30 ucisków do dwóch wentylacji; wentylację podawano z dodatnim ciśnieniem podczas przerwy w uciśnięciach krótszych niż 5 sekund. Szczegółowe informacje na temat protokołu CPR, zarządzania drogami oddechowymi i korzystania z presostatów znajdują się w Dodatkowym tekście dodatku oraz na rysunkach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Opieka szpitalna, w tym ukierunkowane zarządzanie temperaturą, była monitorowana, ale nie była standaryzowana w tym badaniu.
Monitorowanie procesu CPR
Miejsca badania były wymagane do pozyskiwania i raportowania danych dotyczących resuscytacji przed rozpoczęciem rejestracji i przez cały okres próbny. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO cd”

Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad

Ta sieć obejmuje 10 klinicznych miejsc w Ameryce Północnej, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu randomizowanych badań z udziałem pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia; sieć obejmuje także regionalne agencje EMS powiązane z tymi stronami oraz centralne centrum koordynujące w Seattle. 11-13 Osiem miejsc ROC i 114 agencji EMS uczestniczyło w tej próbie (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) . Obowiązujące komisje przeglądowe zatwierdziły prowadzenie tego badania; wymóg uzyskania świadomej zgody został uchylony, ponieważ badanie obejmowało badania nad medycyną ratunkową. Pacjenci lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele zostali poinformowani o uczestnictwie po wydarzeniu. Proces był sponsorowany przez National Heart, Lung and Blood Institute, Canadian Institutes of Health Research i inne (patrz Dodatek Uzupełniający). Badacze, w tym dwóch autorów będących pracownikami National Institutes of Health, zaprojektowali i przeprowadzili badanie, przeanalizowali dane, zinterpretowali wyniki, napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Statystycy próbni mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i brali odpowiedzialność za integralność danych, kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu próbnego, dostępnego pod adresem. Continue reading „Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad”