Zwiększone odzyskiwanie komórek T CD4 + przy wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej HIV-1 AD 5

Odsetek uczestników zgłaszających się na każdym z etapów pierwotnej infekcji HIV-1 zdefiniowanych w laboratorium10,12 zróżnicowany (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Mediana wieku uczestników w przewidywanej dacie zakażenia wynosiła 33 lata (zakres międzykwartylowy, 27 do 40), a średni wiek w momencie rozpoczęcia ART wynosił 35 lat (zakres międzykwartylowy, 29 do 42) (Tabela 1). CD4 + Count and Viral-Load Trajectory przed ART
Ryc. 2. Ryc. 2. Trajektorie komórek T CD4 + Zlicza się przed i po zainicjowaniu ART. Pokazano trajektorie zliczeń CD4 + z 95% punktowymi pasmami ufności, modelowanymi za pomocą nieliniowych uogólnionych równań szacunkowych. Osie y we wszystkich panelach pokazują liczbę CD4 + transformowanych pierwiastków kwadratowych (po lewej) i odpowiednie liczby bezwzględne (po prawej). Panel A pokazuje trajektorię poziomu kohortowego liczby CD4 + po EDI wśród uczestników zakażonych HIV w czasie, w którym nie otrzymywali ART, przez maksymalnie 48 miesięcy po EDI (zestaw badawczy 1). Panel B przedstawia trajektorię poziomu kohorty wśród uczestników przypisanych do zestawu badawczego 2, obliczoną od maksimum 16 miesięcy przed rozpoczęciem ART do czasu rozpoczęcia ART (przy strzale) i od momentu rozpoczęcia ART do przodu maksymalnie 48 miesięcy. Panele C i D pokazują trajektorie wśród uczestników zestawu badawczego 2 w zależności od tego, czy rozpoczęli ART wcześniej (więcej niż 4 miesiące po EDI) (Panel C) lub później (> 4 miesiące po EDI) (Panel D) i według tego, czy liczba CD4 + w momencie inicjacji ART była niższa (<500 komórek na milimetr sześcienny) lub wyższa (mniejsza niż lub równa 500 komórek na milimetr sześcienny). W przypadku paneli C i D różnice między grupami badawczymi w najmniejszych kwadratach oznaczają liczbę CD4 + od momentu rozpoczęcia ART obliczono przy użyciu liniowych modeli efektów mieszanych skorygowanych o wiek, płeć, rasę, miano wirusa w czas rozpoczęcia ART i czas obserwacji po rozpoczęciu ART; różnica między grupami w bezwzględnej liczbie limfocytów T CD4 + wynosiła 232 komórki na milimetr sześcienny (95% CI, 169 do 296) wśród uczestników, którzy zainicjowali ART 4 miesiące lub mniej po EDI (panel C) i 273 komórek na milimetr sześcienny (95% CI, 219 do 327) wśród osób, które zainicjowały ART ponad 4 miesiące po EDI (Panel D) (P <0,001 dla obu porównań).
Kontrola trajektorii liczby CD4 + u uczestników, którzy nie otrzymywali ART (zestaw badawczy 1) wykazała, że liczba komórek CD4 + osiągnęła maksimum około 4 miesiące po oszacowanej dacie zakażenia (Figura 2A). Interwał ten był zbliżony do obliczonego odstępu mediany od szacowanej daty zakażenia do szczytowej liczby komórek CD4 + (3,5 miesiąca, zakres międzykwartylowy, 2,6 do 5,2) (tabela 1)
[patrz też: diureza osmotyczna, apteka zielona góra dyżur, gravistat 250 ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka zielona góra dyżur diureza osmotyczna gravistat 250